Το μάθημα θα είναι προσανατολισμένο σε πρακτικά θέματα «Επιχειρηματικότητας». Θα διδάσκεται το E-Commerce, θα πραγματοποιούνται πρακτικές εφαρμογές business plan και θα γίνεται χρήση λογισμικού εφαρμογής εικονικών επιχειρήσεων.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του μαθήματος είναι:
•    Η κατανόηση της έννοιας και της σημασίας της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας
•    Η συμβολή των νέων τεχνολογιών στο χώρο της επιχειρηματικότητας
•    Η πρακτική εφαρμογή καινοτόμων ιδεών σε εικονικό επιχειρηματικό περιβάλλον
•    Η καινοτομία ως στρατηγική και ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
•    Η έννοια και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων καινοτομίας
•    Η διδασκαλία και εφαρμογή του E-Commerce,
•    Πρακτικές εφαρμογές επιχειρηματικού σχεδίου (business plan).

ΠΛΑΙΣΙΟ

Στο αναλυτικό περίγραμμα που ακολουθεί περιγράφονται οι διδακτικές ενότητες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα:
•    Μάθημα 1:    Εισαγωγή στην έννοια της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
•    Μάθημα 2:    Νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικότητα
•    Μάθημα 3:    Διεύρυνση επιχειρηματικών ευκαιριών. Προσδιορισμός των αναγκών των χρηστών.
•    Μάθημα 4:    Έρευνα αγοράς. Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων.
•    Μάθημα 5:    Αξιολόγηση και προγραμματισμός επενδύσεων. Προϋπολογισμός.
•    Μάθημα 6:    Χρηματοδότηση για την εκκίνηση νέων επιχειρήσεων. Διαχείριση επιχειρηματικών ονομάτων (brand names, trademarks).
•    Μάθημα 7:    Διδασκαλία και εφαρμογή του E-Commerce Ι – Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης
•    Μάθημα 8:    Διδασκαλία και εφαρμογή του E-Commerce ΙΙ – Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης
•    Μάθημα 9:    Πρακτικές Εφαρμογές επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) Ι
•    Μάθημα 10:    Πρακτικές Εφαρμογές επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) ΙΙ
•    Μάθημα 11:    Εκμάθηση του λογισμικού εικονικών επιχειρήσεων
•    Μάθημα 12:    Εφαρμογή λογισμικού εικονικών επιχειρήσεων – μελέτη περίπτωσης Ι
•    Μάθημα 13:    Εφαρμογή λογισμικού εικονικών επιχειρήσεων – μελέτη περίπτωσης ΙΙ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

“Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας”, White, Margaret A. Εκδόσεις  Κριτική
•Πληροφοριακά συστήματα” (τόμος 1) Παπαθανασίου, Ελευθέριος Α.  Εκδόσεις  Γκιούρδας Β.
•Επιχειρηματικότητα”, D. Deakins & M. Freel, Εκδόσεις Κριτική
• “Εννοιολογικές προσεγγίσεις στην επιχειρηματικότητα καινοτομίας”, Κακούρης Αλέξανδρος, Εκδόσεις Δίαυλος.
• Μητούλα, Ρ. (2006), Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση & Ανασυγκρότηση του Ελληνικού Αστικού Περιβάλλοντος, εκδ. Σταμούλης, Αθήνα.
• Σεφερτζή, Ε. (1998), Καινοτομία- Περιοχές, Συστήματα, Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτομική Ανάπτυξη στην Ελλάδα, εκδ. Gutenberg,  Αθήνα.