Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της επιχειρηματικότητας και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τον όλο κύκλο της επιχειρηματικής διαδικασίας, από τον εντοπισμό της ευκαιρίας και την αξιολόγηση της μέχρι την κινητοποίηση πόρων, τη δημιουργία της εταιρίας και τη διαχείριση της ανάπτυξής της.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του μαθήματος είναι:
•

Η κατανόηση της έννοιας και της σημασίας της επιχειρηματικότητας καθώς και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται.•

Η ανάλυση της διαδικασίας της καινοτομίας και δημιουργικότητας και η χρήση μεθόδων και εργαλείων για βελτίωση της καινοτομικότητας
Η ανάλυση των σταδίων της επιχειρηματικής διαδικασίας:
o    σύλληψη επιχειρηματικής ιδέας
o    αξιολόγηση επιχειρηματικού μοντέλου
o    δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου
o    ανεύρεση πόρων και διαμόρφωση συμφωνιών
o    επιλογή βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης και
o    διερεύνηση στρατηγικών εξόδου.
•

Η κατανόηση των πηγών χρηματοδότησης σε όλα τα στάδια της επιχειρηματικής διαδικασίας
•Η κατανόηση της έννοιας του επιχειρηματικού κινδύνου.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο αναλυτικό περίγραμμα που ακολουθεί, περιγράφονται οι διδακτικές ενότητες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα:
•    Μάθημα 1:    Εισαγωγή στην έννοια της Επιχειρηματικότητας
•    Μάθημα 2:    Επιχειρηματικό περιβάλλον
•    Μάθημα 3:    Διαδικασία καινοτομίας και δημιουργικότητας
•    Μάθημα 4:    Μέθοδοι και εργαλεία βελτίωσης καινοτομικότητας και δημιουργικότητας (με έμφαση σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις)
•    Μάθημα 5:    Καινοτομία στην Ελλάδα
•    Μάθημα 6:    Επιχειρηματική ιδέα και επιχειρηματικό μοντέλο
•    Μάθημα 7:    Επιχειρηματικό σχέδιο (Ι): Ανάπτυξη
•    Μάθημα 8:    Επιχειρηματικό σχέδιο (ΙΙ): Αξιολόγηση – Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης
•    Μάθημα 9:    Ίδρυση της επιχείρησης – Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης
•    Μάθημα 10:    Στρατηγικές εξόδου – Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης
•    Μάθημα 11:    Δημιουργία οικονομικών καταστάσεων επιχειρηματικού σχεδίου
•    Μάθημα 12:    Ανεύρεση πόρων – Χρηματοδότηση σε όλες φάσεις της επιχειρηματικής διαδικασίας – Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης
•    Μάθημα 13:    Κατανόηση της έννοιας του επιχειρηματικού κινδύνου,  Διεθνής επιχειρηματικότητα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

•    «Επιχειρηματικότητα», D. Deakins & M. Freel, Εκδόσεις Κριτική
•    “Εννοιολογικές προσεγγίσεις στην επιχειρηματικότητα καινοτομίας”, Κακούρης Αλέξανδρος, Εκδόσεις Δίαυλος.
•    Ε.Ε. (1996) , Πράσινη Βίβλος για την Καινοτομία. ΕΜΒΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί (2009), ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
•    ΕΟΜΜΕΧ(2005), Εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας και Συστημάτων- Συστάδων Επιχειρήσεων). Διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο httρ://www. Stepc.gr/docs/library_docs/NETWORKS_CLUSTER_ Eommex.pdf
•    ΕΟΜΜΕΧ (2008), Έρευνα για την Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας.
•    Καινοτομία, έρευνα και τεχνολογία (2006), Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας:Μοχλός:  για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, τεύχος 56, 09-10/2006.