Η Δομή θα διοικείται από τη Συντονιστική Επιτροπή ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Λαμίας που συνίσταται από τους Υπευθύνους των τριών Πράξεων:

Το Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Λαμίας
Τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Λαμίας

και τον Υπεύθυνο του ΔΑΣΤΑ ο οποίος και είναι και ο Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής. Η Συντονιστική Επιτροπή ΔΑΣΤΑ είναι ένα ολιγομελές ευέλικτο όργανο απαραίτητο για λήψη κρίσιμων αποφάσεων, χειρισμό επειγόντων θεμάτων που θα μπορεί συχνά να συνεδριάζει και να κινεί όλα τα καθημερινά θέματα δίνοντας εντολές στα εκτελεστικά όργανα της Δομής που είναι ο Πρόεδρος και οι Υπηρεσίες υποστήριξης.

H Συντονιστική Επιτροπή ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Λαμίας συνίσταται από τους:

 • κ. Σταύρος Καρκάνης, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας  Υπεύθυνος της Πράξης Δ.Α.ΣΤΑ., Πρόεδρος.
 • κ. Γκανέτσος Θεόδωρος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικής της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Υπεύθυνος της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λαμίας», μέλος.
 • κ. Φούρλας Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Υπεύθυνος της Πράξης «Μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Τ.Ε.Ι.», μέλος.
 • κ. Πουλής Ιωάννης, Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας,  Υπεύθυνος της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τ.Ε.Ι.», μέλος.

Στο ΤΕΙ Λαμίας λειτουργεί Ιδρυματική Επιτροπή ΔΑΣΤΑ η οποία απαρτίζεται από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ  και επί πλέον από ένα εκπρόσωπο του κάθε Τμήματος του ΤΕΙ Λαμίας. Του εκπροσώπους αυτούς ορίζουν τα Τμήματα με απόφαση των Συμβουλίων ή των Συνελεύσεών τους και μπορεί να είναι ίδια πρόσωπα με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους Πρακτικής Άσκησης ή διαφορετικά. Στην Ιδρυματική Επιτροπή προεδρεύει ο Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ. Το όργανο αυτό επιλαμβάνεται θεμάτων που απαιτούν ευρύτερη συναίνεση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, γεγονός που εξασφαλίζεται από τη σύνθεσή του, και γι’ αυτό θα συνεδριάζει τακτικά ανά εξάμηνο και έκτακτα όταν αυτό απαιτείται.

H Ιδρυματική Επιτροπή ΔΑΣΤΑ, αποτελείται από τον Υπεύθυνο της Πράξης Δ.Α.Σ.Τ.Α., ως Πρόεδρο και τους εκάστοτε Υπευθύνους Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και των Παραρτημάτων του ως εξής:

 • τον κ. Σταύρο Καρκάνη, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας,  Υπεύθυνο της Πράξης Δ.Α.Σ.Τ.Α., ως Πρόεδρο,
 • τον κ. Μαστρογιάνη Δήμο, Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, μέλος,
 • την κα. Καπρέλη Ελένη, Επίκουρο Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας,  μέλος,
 • τον κ. Βελντέ  Γεώργιο,  Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος Ηλεκτρονικής της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, μέλος,
 • τον κ. Παπανικολάου Νικόλαο, Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, μέλος,
 • τον κ. Αντωνή Κωνσταντίνιο, Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, μέλος,
 • την κα. Κανακάκη Καλλιόπη, Καθηγήτρια Εφαρμογών του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Καρπενησίου  του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, μέλος,
 • τον κ. Αλεξίου Σπυρίδωνα, Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Παραρτήματος Άμφισσας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, μέλος.

Στο ΤΕΙ Λαμίας λειτουργεί Συμβουλευτική Επιτροπή ΔΑΣΤΑ η οποία απαρτίζεται από τα μέλη της Ιδρυματικής Επιτροπής ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ  και επί πλέον από επιλεγμένα στελέχη παραγωγικών φορέων, εκπροσώπους επιμελητηρίων και εργοδοτικών οργανώσεων, του ΟΑΕΔ, καθώς και τοπικών δομών προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Αρχικά, η Συμβουλευτική Επιτροπή αρχίζει τη λειτουργία της με πυρήνα τα μέλη της Ιδρυματικής Επιτροπής και στη συνέχεια σταδιακά διευρύνεται με νέες εισαγωγές μελών που γίνονται με αποφάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η σταδιακή διεύρυνση του οργάνου αυτού κρίνεται ως δράση μεγάλης σημασίας για τη σταδιακή διείσδυση του ΤΕΙ σε χώρους απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.

H Συμβουλευτική Επιτροπή ΔΑΣΤΑ απαρτίζεται από τους:

 • κ. Σταύρος Καρκάνης, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας  Υπεύθυνος της Πράξης Δ.Α.ΣΤΑ., Πρόεδρος,
 • κ. Γκανέτσος Θεόδωρος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικής της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Υπεύθυνος της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λαμίας», μέλος,
 • κ. Πουλής Ιωάννης, Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας,  Υπεύθυνος της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τ.Ε.Ι.», μέλος
 • κ. Φούρλας Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Υπεύθυνος της Πράξης «Μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Τ.Ε.Ι.», μέλος.
 • κ. Μαστρογιάνης Δήμος, Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, μέλος,
 • κα. Καπρέλη Ελένη, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας,  μέλος,
 • κ. Βελντές  Γεώργιος,  Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Ηλεκτρονικής της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, μέλος,
 • κ. Παπανικολάου Νικόλαος, Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, μέλος,
 • κ. Αντωνής Κωνσταντίνος, Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, μέλος,
 • κα. Κανακάκη Καλλιόπη, Καθηγήτρια Εφαρμογών του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Καρπενησίου  του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, μέλος,
 • κ. Αλεξίου Σπυρίδωνας, Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Παραρτήματος Άμφισσας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, μέλος.
 • κ. Στάϊκος Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης,  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 • κ. Ευαγγελίου Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος, Δήμος Λαμίας
 • κ. Καραναστάσης Αποστόλης, Πρόεδρος ΤΕΕ Τμήμα Ανατολικής Στερεάς, μέλος.
 • Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Στερεάς,  μέλος.
 • κ. Διαμαντάρας Αλέκος, Πρόεδρος Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου, μέλος.
 • Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Λαμίας, μέλος.
 • κ. Ρουμελιώτης Σπύρος, Πρόεδρος Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών μέλος.
 • Προϊστάμενος Ο.Α.Ε.Δ.

 

Διοικητική Υποστήριξη:
Ματσούκα Κωνσταντίνα,
Υπάλληλος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών – Γραμματέων

kmatsouka@teilam.gr

Εξωτερικός Συνεργάτης:
Δρ. Μητάκος Θεόδωρος
Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος & Διαδικτυακού Τόπου ΔΑΣΤΑ

mitakos@teilam.gr