Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Λαμίας θα αποτελέσει μια ξεχωριστή Υπηρεσία στα πλαίσια του ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013 η οποία θα ενισχύσει το «Τμήμα Σπουδών Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας και Σπουδαστικής Μέριμνας», θα θέσει κάτω από ενιαίο έλεγχο την Πρακτική Άσκηση και το Γραφείο Διασύνδεσης ενώ θα ανοίξει το δρόμο της Επιχειρηματικότητας προς την οποία κατεύθυνση δεν έχει υπάρξει κάποια οργανωμένη ενέργεια μέχρι τώρα.
Η ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Λαμίας θα αναπτύξει τη στρατηγική του Ιδρύματος για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και θα μεριμνά για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και συντονισμένης προσέγγισης των επιμέρους δομών και πολιτικών του Ιδρύματος στον τομέα αυτό. Θα εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος και θα υλοποιεί τις σχετικές αποφάσεις, σε συνεργασία πάντοτε με τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Ιδρύματος. Η όλη δομή θα περιλαμβάνει τρία επί μέρους δομικά στοιχεία:

Το Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Λαμίας
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Λαμίας
Τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Λαμίας