ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ                                                          
Επιστημονική – Συντονιστική Επιτροπή
ΔΑΣΤΑ του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
                                                                                    

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ
Κώδικας Δεοντολογίας Λειτουργίας της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

(Έγκριση, με απόφαση της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΑΣΤΑ Τ.Ε.Ι.  ΛΑΜΙΑΣ στη συνεδρίαση αριθμ. 24 /30-05-2012 και με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας στη συνεδρίαση αριθμ. 589/27-06-2012.)

Άρθρο 1. 
Στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας (ΤΕΙ Λαμίας) έχει ιδρυθεί και λειτουργεί από 1η Οκτωβρίου 2010, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. Λαμίας, συνεδρίαση αριθμ. 533/23-09-2010, η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) σύμφωνα με το χρηματοδοτικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Η Δ.Α.ΣΤΑ. έχει ως προορισμό το συντονισμό των πράξεων οι οποίες χρηματοδοτούνται από το ίδιο χρηματοδοτικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ:
«Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ.)»,
«Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.)» και
«Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.)».
Στα πλαίσια αυτά ενημερώνει, σε συνεργασία με τις ανωτέρω πράξεις,  τους φοιτητές – φοιτήτριες και απόφοιτους του Τ.Ε.Ι. Λαμίας σε θέματα που αφορούν την πρακτική τους άσκηση, την καινοτομία και επιχειρηματικότητα, την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Επίσης, η Δ.Α.ΣΤΑ. ενημερώνει με έντυπο και ηλεκτρονικό τρόπο του φοιτητές του Ιδρύματος σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας μεταπτυχιακών σπουδών ή χορήγησης υποτροφιών, την προαγωγή των συνεργασιών της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη διάχυση τεχνογνωσίας, την παροχή υπηρεσιών που προάγουν την επικοινωνία και προσέγγιση του Ιδρύματος με το κοινωνικό σύνολο.

Άρθρο 2.
Η Δ.Α.ΣΤΑ. διοικείται από τη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους επιστημονικούς υπευθύνους των τριών παραπάνω πράξεων Γ.Δ., Γ.Π.Α. και Μ.Κ.Ε. και ελέγχεται διοικητικά/οικονομικά από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι./Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Εκπαίδευσης και Έρευνας.

Άρθρο 3. 
Το γραφείο Δ.Α.ΣΤΑ. ενεργεί με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και υπευθυνότητα, να λειτουργεί αξιοκρατικά, παρέχει ίσες ευκαιρίες πληροφόρησης σε όλους τους φοιτητές – φοιτήτριες και αποφοίτους χωρίς διακρίσεις φύλου, θρησκείας, χρώματος, εθνικότητας, ηλικίας, πολιτικών πεποιθήσεων ή άλλων προκαταλήψεων. Επίσης, οφείλει να επιδεικνύει ιδιαίτερη φροντίδα στην εξυπηρέτηση φοιτητών – φοιτητριών με ειδικές ανάγκες και να είναι ευαίσθητο τόσο στις ανάγκες της κοινωνίας, όσο και στα προβλήματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους. Η Δ.Α.ΣΤΑ. αλλά και όλο το προσωπικό που σχετίζεται με τη διαχείριση πληροφοριών της Δομής υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των πληροφοριών που αφορούν τα ατομικά στοιχεία φοιτητών – φοιτητριών και αποφοίτων. Η δημοσιοποίηση ή παροχή προς τρίτους των ατομικών στοιχείων φοιτητή-φοιτήτριας και αποφοίτου, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή τους, αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

Άρθρο 5.
Οι διασυνδεδεμένοι παραγωγικοί φορείς και οργανισμοί οφείλουν να αποδεχθούν τον παρόντα κώδικα και να δηλώσουν υπεύθυνα ότι θα λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση και την κατοχύρωση της εχεμύθειας, καθώς και της ασφαλούς και νόμιμης χρήσης προσωπικών πληροφοριών που θα τους διαβιβαστούν.

Άρθρο 6.
Η Δ.Α.ΣΤΑ. δεν ευθύνεται για τη μη ασφαλή ή τη μη νόμιμη χρήση προσωπικών πληροφοριών τις οποίες θα αποστείλει σε παραγωγικούς φορείς ή οργανισμούς ή/και πρόσωπα, που έχουν αποδεχθεί τον παρόντα κώδικα κατά τη διασύνδεσή τους με τη Δ.Α.ΣΤΑ. και τις συνεργαζόμενες πράξεις (Γ.Δ., Γ.Π.Α. και Μ.Κ.Ε.).

Άρθρο 7.
Η Δ.Α.ΣΤΑ. δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται κατά την εγγραφή των χρηστών του ή κατατίθενται από αυτά μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα του γραφείου Δ.Α.ΣΤΑ. και των συνεργαζόμενων πράξεων.

Άρθρο 8.
Το προσωπικό της Δ.Α.ΣΤΑ. φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή σε όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες του, πληροφοριών, οι οποίες είναι στο μέτρο του εφικτού ακριβείς, πλήρεις, επίκαιρες, αντικειμενικές και παρέχονται ανεξάρτητα των προσωπικών του πεποιθήσεων. Το προσωπικό της Δ.Α.ΣΤΑ. οφείλει να επιδεικνύει την αρμόζουσα συμπεριφορά προς τους χρήστες του και αντίστροφα να αποφεύγει τη δημιουργία ιδιαίτερων σχέσεων με τους χρήστες των υπηρεσιών του, όταν αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε μη αντικειμενική λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 10.
Οι υπηρεσίες της Δ.Α.ΣΤΑ. χρησιμοποιούνται μόνον από εκείνους που το επιθυμούν. Η επιθυμία τους εκφράζεται με σχετική αίτηση / εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα dasta.teilam.gr, στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν να εγγραφούν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον παρόντα κώδικα.

Άρθρο 11.
Οι πτυχιούχοι και οι φοιτητές με την εγγραφή τους καθίστανται χρήστες των υπηρεσιών του γραφείου Δ.Α.ΣΤΑ. και των επιμέρους πράξεων και μπορούν έτσι να εξυπηρετούνται από όλες τις  Δ.Α.ΣΤΑ. των Α.Ε.Ι. της χώρας. Η εγγραφή ανανεώνεται ανά έτος με αίτηση του χρήστη. Μη ανανέωση εγγραφής συνεπάγεται διαγραφή μετά πάροδο έτους από το γραφείο Δ.Α.ΣΤΑ. Άμεση διαγραφή χρήστη πραγματοποιείται μόνο μετά από αίτηση του.

Άρθρο 12.
Η δήλωση όλων των στοιχείων της βάσης δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική για το χρήστη, οι συνέπειες όμως της μη δήλωσης στοιχείων βαρύνουν αποκλειστικά εκείνον.

Άρθρο 13.
Το γραφείο Δ.Α.ΣΤΑ. δεν προβαίνει σε αξιολογήσεις πληροφοριών χρηστών οποιασδήποτε φύσεως. Το γραφείο Δ.Α.ΣΤΑ. διαβιβάζει γενικά πίνακες που περιλαμβάνουν όλους τους χρήστες που πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις, με προτεραιότητα των ανέργων και κατά σειρά εγγραφής τους στη βάση δεδομένων.

Άρθρο 14.
Ο χρήστης οφείλει να ενημερώνει το γραφείο Δ.Α.ΣΤΑ. για τα αποτελέσματα της υπηρεσίας που έλαβε από το γραφείο Δ.Α.ΣΤΑ. σχετικά με το θέμα που τον αφορούσε.

Άρθρο 15.
Οι διασυνδεδεμένοι φορείς και οργανισμοί/εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την ηθική και σύννομη συμπεριφορά των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους καθ” όλη τη διάρκεια της συνεργασίας τους με το γραφείο Δ.Α.ΣΤΑ. και των συνεργαζόμενων πράξεων.

Άρθρο 16.
Οι υπεύθυνοι πρόσληψης των φορέων και οργανισμών οφείλουν να σέβονται τις διαδικασίες που ακολουθεί το γραφείο Δ.Α.ΣΤΑ., να παρέχουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη θέση εργασίας  και να απέχουν οποιασδήποτε παραπλανητικής ή αόριστης ανακοίνωσης.

Άρθρο 17.
Οι υπεύθυνοι πρόσληψης οφείλουν να παρέχουν κάθε απαραίτητο στοιχείο – υλικό στο γραφείο Δ.Α.ΣΤΑ. ή στις συνεργαζόμενες πράξεις ώστε να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα για την ιστορία της επιχείρησης και τις προοπτικές της.

Άρθρο 18.
Η έγγραφη ή ακόμα και η προφορική αποδοχή του εργοδότη στην προσφορά εργασίας θεωρείται τελεσίδικη. Στην περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης σε ευθύτερο χρόνο αποσύρει την αποδοχή του αυτή ή απασχολήσει τον υποψήφιο σε διαφορετική θέση από αυτή που έχει προαναγγείλει και εφόσον ο ενδιαφερόμενος αρνηθεί τη νέα θέση, το γραφείο Δ.Α.ΣΤΑ. έχει το δικαίωμα να σταματήσει οποιαδήποτε συνεργασία μαζί του, λόγω αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς.
Άρθρο 19.
Οι υπεύθυνοι πρόσληψης οφείλουν να ενημερώνουν το γραφείο Δ.Α.ΣΤΑ. ή τις συνεργαζόμενες πράξεις για την έκβαση  της διαδικασίας πρόσληψης των υποψηφίων, ακόμα και εκείνων που τελικά δεν θα επιλεγούν.

Άρθρο 20.
Η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας ελέγχεται πρωτοβαθμίως από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι., δευτεροβαθμίως δε από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Ως εισηγητής ενεργεί ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, που είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της πράξης Δ.Α.ΣΤΑ.

Άρθρο 21.
Μόνο έγγραφες και ενυπόγραφες καταγγελίες εξετάζονται από τα όργανα που αναφέρονται στο Άρθρο 20. Προσφυγή στο δευτεροβάθμιο όργανο γίνεται εντός 15ημέρου ανατρεπτικής προθεσμίας, αν από την απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου δεν ικανοποιηθεί  ο προσφεύγων.

Άρθρο 22.
Παραβάσεις άρθρων του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας συνεπάγονται μέχρι και τη διακοπή της συμβάσεως του εργαζομένου ή την οριστική διαγραφή του χρήστη από το γραφείο Δ.Α.ΣΤΑ. ή των συνεργαζόμενων πράξεων.

Άρθρο 23.
Ενέργειες του γραφείου Δ.Α.ΣΤΑ. ή των συνεργαζόμενων πράξεων, που δεν αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας, δεν μπορούν να έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Συντάγματος και των Νόμων που αφορούν τα δικαιώματα των πολιτών. Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την έγκρισή του από την Επιστημονική Επιτροπή της Δ.Α.ΣΤΑ. και την ψήφισή του από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.