Συνδεθείτε με το «Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών«