Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο «Διδακτική της Γλώσσας και των Μαθηματικών στην Ειδική Αγωγή».

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα:

·                     Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής

·                     Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διάρκεια:

·                     200 ώρες/4 μήνες

·                     Θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από τον Οκτώβριο έως και τον Ιανουάριο κάθε έτους

Σκοπός του προγράμματος:

·                     Παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα Ειδικής Αγωγής και διδακτικής του γλωσσικού μαθήματος και των Μαθηματικών

Τρόπος διεξαγωγής του Προγράμματος:

·                     Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Τρόπος παρακολούθησης του Προγράμματος:

·                     Δύο (2) επιλογές: είτε το σύνολο των ενοτήτων (2), είτε μονάχα τη μία (1 ενότητα).

Δομή του Προγράμματος:

Οι επιμέρους διδακτικές ενότητες είναι οι εξής:

·                     Διδακτική της Γλώσσας στην Ειδική Αγωγή (Οκτώβριος-Νοέμβριος/100 ώρες)

·                     Διδακτική των Μαθηματικών στην Ειδική Αγωγή (Δεκέμβριος-Ιανουάριος/100 ώρες)

·                     Εκπόνηση τελικής εργασίας (1 για κάθε ενότητα)

Επιλογή καταρτιζομένων:

·                     Βιογραφικό σημείωμα

·                     Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας (με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)

Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης:

·                     Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Γλώσσας στην Ειδική Αγωγή» ή «Διδακτική των Μαθηματικών στην Ειδική Αγωγή» ή «Διδακτική της Γλώσσας και των Μαθηματικών στην Ειδική Αγωγή» (ανάλογα με τη δήλωση ενοτήτων εκ μέρους του κάθε ενδιαφερόμενου)

Κόστος συμμετοχής: δείτε εδώ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

·       Αίτηση συνοδευόμενη από φωτογραφία τύπου ταυτότητας (διαθέσιμη στη διεύθυνσηwww.kek.uth.gr)

·       Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας

·       Αποδεικτικό Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία)

·       Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

·       Προσκόμιση του κατά περίπτωση δικαιολογητικού για τη χορήγηση της ανάλογης έκπτωσης

Περίοδος αιτήσεων:

·                     Από Δευτέρα 19/08/2013 έως και Παρασκευή 20/09/2013

Τρόπος & τόπος υποβολής δικαιολογητικών: 

·                     Αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά

·                     Γραμματεία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών & Λαχανά,

Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334, Βόλος

Καταβολή Διδάκτρων: 

·                     Alpha Bank

·                     Αριθμός Λογαριασμού: 310-00-2002-020935 (Επιτροπή Ερευνών Π.Θ.)

·                     ΙΒΑΝ GR6401403100310002002020935

·                     Κωδικός έργου: 4165.0005

Πληροφορίες:

·         www.kek.uth.gr

  • galantomos@aegean.gr & andreou@uth.gr (κατά προτίμηση)
  • τηλ. 6945 719410 (Δρ. Ιωάννης Γαλαντόμος, Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-14:00)

·         Γραμματεία Κ.Ε.Κ. Π.Θ.: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334, Βόλος, τηλ.: 2421006367, fax: 2421006487,   e-mail: kek@uth.gr